برون‌سپاری منابع انسانی (سایمرک)

چرا باید منابع انسانی HR را برون‌سپاری کنیم؟

مدیریت منابع انسانی می تواند فرآیند پیچیده، استرس زا و هزینه بر باشد که همیشه در حال تغییر است، با این چالش ها دپارتمان منابع انسانی خود را در این شرایط فرض کنید:

تضمین تعهدات حقوقی

با تمام این امکانات یکی از نگرانی‌های کارفرما امکان ایجاد اشتباه در محاسبات حقوق و دستمزد، قوانین کار و دردسرهای حقوقی ناشی از آن است. ما در سایمرک به پشتوانه متخصصین خود تمام محاسبات و قوانین را تضمین می‌کنیم و طی یک قرارداد تمام مسئولیت‌های ناشی از آن به عهده سایمرک خواهد بود.

بی دغدغه به سمت چشم انداز​

سایمرک دپارتمان منابع انسانی شما

آنچه سایمرک در برون‌سپاری منابع انسانی ارائه می‌کند

حقوق و دستمزد

 • صدور احکام پرسنلی
 • محاسـبه کارکـرد و پـرداخـت حقوق ماهانه
 • مدیریـت مرخصی و ماموریت کارکنان
 • تـهـیه دیـسـکت بـیـمـه و مـالیـات
 • ارائه سند حقوق
 • محاسبه ذخیره ماهانه عیدی و سنوات
 • محاسبه پرداخت‌های قانونی آخرسال
 • طراحی فیش حقوقی
 • تخصیص لیست‌ها و رتبه‌بندی افراد
 • طراحی نظام پاداش مبتنی بر عملکرد
 • مـدیـریـت قـطـع هـمکاری کارکنان

انگیزش و خدمات رفاهی

 • بیمه تکمیلی .بیمه دندانپزشکی .بن خرید
 • تـشـکـیـل صـنـدوق وام کـارکـنـان
 • بـرگـزاری جـلسـات مـنابـع انـسانی
 • مـدیـریـت تـعارض کارفرما و کارکنان

اداری

 • تشکیل پـرونده به صـورت فیزیکی و الکترونیکی
 • صدور کارت پرسنلی
 • قرارداد کاری و منع افـشای اطـلاعات
 • صـدور گـواهـی نـامــه‌هــای اداری
 • راه انـدازی نـظـام هـای کیفی اداری
 • ارائه خـدمـات بـیمه تامـین اجتماعی
 • تـشـکـیـل کـمـیته انضباطی سازمان

مشاوره و همراهی مدیریت

 • گزارش‌دهی
 • طـراحی داشـبورد‌های مـنابع انسانی
 • پاسـخـگویی به سـوالات و ابـهامـات قانونی حوزه روابط کار

خدمات قانونی

 • مدیریت حوادث کاری
 • انعقاد قرارداد بیمه‌های مسئولیت مـدنی کارفرما
 • پیگیری قانونی حوادث تا حصول نـتیجه
 • شرکت در جلسات هیئـت تشـخـیص و حل اختـلاف به عـنـوان نماینـده سازمان

معماری سازمان

 • تـعـریف ساخـتار سازمانی و ماتریس ارتباطات
 • تحلیل مشاغل و تدوین شناسنامه‌های شغلی
 • تعیین ارزش مشاغل سازمان و تصحیح نظام جبران خدمات
 • تـعـریف و تـدوین مـدل شایـستگی

انگیزش و خدمات رفاهی

 • بیمه تکمیلی .بیمه دندانپزشکی .بن خرید
 • تـشـکـیـل صـنـدوق وام کـارکـنـان
 • بـرگـزاری جـلسـات مـنابـع انـسانی
 • مـدیـریـت تـعارض کارفرما و کارکنان

اداری

 • تشکیل پـرونده به صـورت فیزیکی و الکترونیکی
 • صدور کارت پرسنلی
 • قرارداد کاری و منع افـشای اطـلاعات
 • صـدور گـواهـی نـامــه‌هــای اداری
 • راه انـدازی نـظـام هـای کیفی اداری
 • ارائه خـدمـات بـیمه تامـین اجتماعی
 • تـشـکـیـل کـمـیته انضباطی سازمان

مشاوره و همراهی مدیریت

 • گزارش‌دهی
 • طـراحی داشـبورد‌های مـنابع انسانی
 • پاسـخـگویی به سـوالات و ابـهامـات قانونی حوزه روابط کار

حقوق و دستمزد

 • صدور احکام پرسنلی
 • محاسـبه کارکـرد و پـرداخـت حقوق ماهانه
 • مدیریـت مرخصی و ماموریت کارکنان
 • تـهـیه دیـسـکت بـیـمـه و مـالیـات
 • ارائه سند حقوق
 • محاسبه ذخیره ماهانه عیدی و سنوات
 • محاسبه پرداخت‌های قانونی آخرسال
 • طراحی فیش حقوقی
 • تخصیص لیست‌ها و رتبه‌بندی افراد
 • طراحی نظام پاداش مبتنی بر عملکرد
 • مـدیـریـت قـطـع هـمکاری کارکنان

معماری سازمان

 • تـعـریف ساخـتار سازمانی و ماتریس ارتباطات
 • تحلیل مشاغل و تدوین شناسنامه‌های شغلی
 • تعیین ارزش مشاغل سازمان و تصحیح نظام جبران خدمات
 • تـعـریف و تـدوین مـدل شایـستگی

آموزش و توسعه

 • پیاده‌سازی نظـام‌های نـوین آمـوزش و توسعه
 • تـوسـعـه شـایـسـتـگـی‌های کـارکنان
 • اجـرا و پـایـش اثـربـخـشی آمـوزش‌ها
 • صـدور گـواهـیـنامه‌های حضور در دوره
 • انتخاب و ارزیابی پیمانکاران آموزش معتبر

جذب و استخدام

 • برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی فرآیند جذب
 • دیـجـیـتـال کـردن فـرآیــنـد جـذب
 • تـشکـیل کمیته جـذب و هـمراهی در مصاحبه
 • ارزیابی رفتاری و برگـزاری آزمـون‌های روانشناختی
 • سـنجش اثربخشی جـذب و استخدام
 • ارائه خـدمـات بـیمه تامـین اجتماعی
 • مـدیـریت قـطـع هـمـکـاری کـارکنان

مدیریت عملکرد

 • پـیـاده سـازی نـظام مدیریت عملکرد
 • تـشـکـیل کـمـیتـه ارزیابی عـملـکرد
 • تعیین شاخـصه‌های کـمی و کـیـفی ارزیابی عملکرد
 • ارائـه بازخـورد و تـرسـیم مسیر بهبود عملکرد
 • پیشنـهاد دوره های توسـعه کـارکـنان
 • تدوین توافق نامه‌های عملکرد کارکنان
 • جانشین پروری و مدیریت استعدادها
خدمات برونسپاری منابع انسانی سایمرک چگونه انجام خواهد شد؟

1

برون سپاری و راه‌اندازی سامانه
راه‌اندازی فرآیند برون سپاری و سامانه آنلاین کارکنان براساس نیازهای سازمان

2

آموزش بهره‌برداری از سایمرک
آموزش تیم مدیریت منابع انسانی و مدیران جهت اطمینان از استفاده بهینه از تمامی امکانات

3

استقرار همیاران منابع انسانی
همیاران شما نقش مشاوره و متخصص منابع انسانی را برای اطمینان از اجرای بی‌نقص بروسپاری و افزایش بهره‌وری دپارتمان منابع انسانی شما ایفا می‌کند

4

پشتیبانی و همراهی در توسعه
پشتیبانی و مشاوره به تیم منابع انسانی در حوزه توسعه کارکنان، پیاده‌سازی استانداردها و تکنولوژی‌های روز برای حرکت به سمت چشم انداز سازمان

1

برون سپاری و راه اندازی سامانه
راه‌اندازی فرآیند برون سپاری و سامانه آنلاین کارکنان براساس نیازهای سازمان

2

آموزش بهره‌برداری از سایمرک
آموزش تیم مدیریت منابع انسانی و مدیران جهت اطمینان از استفاده بهینه از تمامی امکانات

3

استقرار همیاران منابع انسانی
همیاران شما نقش مشاوره و متخصص منابع انسانی را برای اطمینان از اجرای بی‌نقص بروسپاری و افزایش بهره‌وری دپارتمان منابع انسانی شما ایفا می‌کند

4

پشتیبانی و همراهی در توسعه
پشتیبانی و مشاوره به تیم منابع انسانی در حوزه توسعه کارکنان، پیاده‌سازی استانداردها و تکنولوژی‌های روز برای حرکت به سمت چشم انداز سازمان
چرا سایمرک؟
0 +
نفر در سامانه حقوق و دستمزد
0 +
سال تجربه در مشاوره منابع انسانی
0 +
نفر در پوشش بیمه تکمیلی
همیاران اختصاصی شما در مدیریت منابع انسانی
همراهان سایمرک

Best Essay Writers – How to Find the Best Essay Writer For Your Money

If you want to get an experienced writer to assist to write your essay if are having trouble writing these. The most effective websites for …

ادامه مطلب

Best Essay Writers – How to Find the Best Essay Writer For Your Money

If you want to get an experienced writer to assist to write your essay if are having trouble writing these. The most effective websites for …

ادامه مطلب

The Benefits of Paying For Essay

The option of hiring someone to write the essay on your behalf is an option if your writing skills aren’t up to par or you …

ادامه مطلب

درخواست مشاوره برونسپاری منابع انسانی “سایمرک”