توسعه استعدادها

مفهوم توسعه در قالب رشد همه جانبه می گنجد. سازمان­‌هایی که مرتب نهال‌­های استعدادی خود را که همانا سرمایه‌­های انسانی می باشند مراقبت کرده و برای توسعه آنها برنامه­‌ریزی و اقدام می کنند، اهداف متعالی را بدست می آورند.

رادمان راه­کار­های چند گانه زیر را توصیه می نماید:

تهیه برنامه توسعه فردی:

این برنامه رشد مهارت­‌ها و قابلیت‌­های فردی را تضمین می کند . مشاوران با شناخت سطح فعلی توانمند افراد و اهداف آینده حرف‌ه­ای آن­ها برنامه‌­های مشخصی را برای آموزش و توسعه به ازای هر نفر طراحی میکنند.

جانشین‌پروری:

 اگر موفقیت یک سازمان را در گرو حضور افرادی کارآمد برای مدیریت سازمان بدانیم پرورش افرادی که آینده یک تفکر را رقم می زنند از جمله فعالیت­‌های استراتژیک و کلیدی به حساب می آید. رادمان مجموعه‌ای از فعالیت­‌های استعدادیابی آموزشی مربی گری و توسعه‌ای را در قالب چارچوب جانشین پروری برای سازمان­‌ها طراحی می نماید.

مدیریت عملکرد:

 اگر عملکرد کلیه کارکنان در راستای اهداف استراتژیک باشد مزایای بیشماری را برای سازمان به همراه خواهد داشت. تحقیقات رشد بهره‌­وری بیش از 20% را به اثبات رسانده است. این نظام با وجود پیچیدگی به روشی ساده توسط مشاورین رادمان پیاده سازی خواهد شد.

مربی‌گری:

 برای پیاده‌سازی بسیاری از طرح‌­های مدیریتی مانند تفویض اختیار افراد نیاز به استفاده از راهنمایی و تجربه‌­ی خبرگان دارند. خبرگان به عنوان مربی با رویکرد مربی­گری غیر رهنمودی اقدام به برگزاری جلسات فردی و گروهی کرده و افراد را در مسیر توسعه ایشان همراهی می کنند.

برنامه ریزی و نیازسنجی آموزشی:

با تحلیل متغیرهای مورد نیاز برای یک شغل در قیاس با وضعیت فعلی شاغلین لیستی از نیازهای آموزشی حاصل می شود که در برنامه­‌های آموزشی قابل اجراست.