پدیده اشتغال و کار از ابتداى زندگى اجتماعى بشر مورد توجه بوده است. در همه جوامع، کارفعالیتى است که به وسیله آن، انسان‌ها از محیط پیرامون خود بهره می‌گیرند و بدین سان بقاى خود را تأمین می‌کنند. از جمله عواملى که هر فرد شاغل به نوعى با آن‌ها سروکار دارد و تا حدود زیادى در اشتغال و ادامه موفقیت‏ آمیز کار موثرند می‌توان به سازش شغلى، انگیزش شغلى، موفقیت شغلى و رضایت شغلى اشاره کرد که مانند دانه‌های زنجیر به یکدیگر وصل هستند.
رضایت شغلی مفهومی چندبعدی است که با عوامل روانی، اجتماعی و جسمانی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود. فرد با تأکیدی که بر عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و اشتغال در زمان‌های متفاوت دارد به طرق گوناگون از شغلش احساس رضایت می‌کند.

شرکت مشاوره مدیریت رادمان